Proxecto SOST-Erizo

REDEMAR
Axencia de Financiamento: Xunta de Galicia
Periodo: Agostoo 2023- Outubro 2023 (2.5 meses)
Equipo Coordinador: Universidade de Vigo e Xunta de Galicia
Equipo de Investigación: FOL-CIM, MareiraBizi, Centro de Investigaciones Marinas-DX Consellería do Mar (CIMA), Confrarías de Baiona and Lira, Federación galega de confrarías de pescadores.


SOST-Erizo é un proxecto de investigación financiado polo programa REDEMAR da Xunta de Galicia. Redemar é un programa de colaboración en rede entre o sector pesqueiro e os organismos científicos da Comunidade Autónoma de Galicia.  Neste marco, este proxecto conta coa colaboración de FOL-CIM, MareiraBizi, CIMA, Confrarías de Baiona e Lira, Federación galega de confrarías de pescadores que traballan para mellorar o coñecemento sobre este recurso específico e conseguir a sostibilidade da pesqueira do ourizo de mar a longo prazo.

A pesqueira do ourizo de mar en Galicia ten un gran interese socioeconómico cunha demanda crecente deste recurso (Paracentrotus lividus) nos últimos anos. Os ourizos de mar mostran unha alta sensibilidade aos efectos do cambio climático, o que pon de manifesto a importancia de conseguir prácticas sostibles e evitar a sobreexplotación.

SOST-Erizo é o acrónimo de “Índice de sostibilidade para a pesca do ourizo de mar“. O obxectivo xeral de SOST-Erizo é promover a sostibilidade a longo prazo do recurso proporcionando un índice de sostibilidade baseado en catro dimensións (ecolóxica, económica, social e de gobernanza). Para iso contribuiremos ao deseño dunha ferramenta que axude aos pescadores para obter unha mellora nos prezos de venda, facilite o acceso a certificados de sostibilidade, e en xeral aumente o coñecemento do recurso en augas galegas, asegurando o sustento das familias que dependen del.

Para iso, propóñense os seguintes fitos:

– Desenvolvemento dunha metodoloxía interdisciplinar para medir cuantitativamente a sostibilidade da pesqueira do ourizo de mar en catro dimensións: ecolóxica, social, económica e de gobernanza.

– Promover a implantación dun sistema innovador baseado nas novas tecnoloxías para mellorar a xestión interna, a planificación, o seguimento e o control da pesqueira.

– Desenvolver accións de mellora baseadas en probas para garantir unha pesqueira de ourizos de mar máis sostible, adaptable e resistente.

Formación e sensibilización sobre sostibilidade no sector, debatendo conceptos como xestión adaptativa, resiliencia, vulnerabilidade, dixitalización etc.

SOST-Erizo é un proxecto innovador e punteiro, baseado en criterios científicos e datos empíricos para unha xestión eficiente e colaborativa do ourizo de mar. Ademais, a ferramenta proposta xera unha puntuación de sustentabilidade para cada pesqueira baseada en datos ecolóxicos e pesqueiros do ourizo de mar que permite aos mariscadores e pescadores axustar as accións e tomar as medidas adecuadas para mellorar a súa xestión. Como resultado espérase fomentar a sustentabilidade e resiliencia do sector e asegurar o seu sustento para o futuro.