Horizon-Europe 2020
Axencia Financiadora: Horizonte Europa (grant Agreement No 101060072)
Periodo: Marzo 20223- Febreiro 2027 (48 months)
Lider: Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ)
Consorcio: 34 partners, from 17 countries: Europe, United Kingdom, and Western Asia.


ACTNOW é un proxecto de investigación financiado polo programa Horizonte Europa e coordinado polo profesor Peck no Real Instituto de Investigación Mariña dos Países Baixos (NIOZ). ACTNOW é un programa de traballo de vangarda que proporcionará a reguladores e responsables políticos a información e as ferramentas útiles que necesitan para deter a perda de biodiversidade en zonas costeiras e mariñas ameazadas polo cambio climático. Desde Future Oceans Lab, Juan Bueno-Pardo e Elena Ojea dirixirán o desenvolvemento dun marco de risco para a biodiversidade que se centrará no efecto acumulativo de diferentes ameazas. Este marco pretende captar como e se os limiares potenciais, as dinámicas transitorias, os desfasamentos temporais e os cambios na taxa de cambio inflúen no risco de perda de biodiversidade. Este novo enfoque revolucionará as avaliacións de riscos e supoñerá unha importante contribución a este ámbito de estudo. Por outra banda, FOL coordinará a tarefa de avaliar as opcións de solución para as crises de biodiversidade e climática. Esta tarefa consiste en identificar espazos operativos seguros para conservar simultaneamente a biodiversidade mariña e combater o cambio climático nas augas mariñas europeas, así como as solucións de adaptación asociadas a curto e longo prazo, teniendo en cuenta as compensacións entre sectores, servizos ecosistémicos e protección da biodiversidade mariña.

ACTNOW son as siglas de Advancing understanding of Cumulative Impacts on European marine biodiversity, ecosystem functions and services for human wellbeing. O obxectivo xeral de ACTNOW é avanzar e aplicar ferramentas de última xeración para proporcionar apoio científico concreto aos reguladores encargados de aplicar medidas de adaptación e mitigación, ampliar de forma sostible a economía azul e achegar contribucións determinadas a nivel nacional á Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (CMNUCC).

Esta iniciativa desenvolve e aplica un marco sistémico de Avaliación Integrada da Biodiversidade (EIB) para:

  • Crear conxuntamente escenarios rexionais “hipotéticos” de múltiples factores que interactúan e accións de xestión para prever os impactos sobre a biodiversidade e o funcionamento dos ecosistemas nas rexións costeiras e mariñas europeas;
  • Desenvolver un enfoque sistémico para a avaliación integrada do impacto dos procesos e servizos dos ecosistemas costeiros e mariños, así como para a avaliación do estado de saúde dos ecosistemas costeiros e mariños e da súa resistencia ás presións acumulativas;
  • Comprender os impactos combinados de diferentes tipos de presións ou perturbacións sobre a biodiversidade costeira e mariña e o estado dos ecosistemas;
  • Aumentar a comprensión dos mecanismos biolóxicos que determinan a resposta dos organismos e os ecosistemas aos cambios ambientais e limitan a súa capacidade de adaptación, así como as implicacións para a xestión das zonas, os hábitats e as especies mariñas;
  • Empregar a tecnoloxía biolóxica e os métodos moleculares máis avanzados, en combinación co coñecemento dos procesos oceanográficos, para comprender os efectos dos axentes de cambio sobre a ecoloxía e a dinámica das poboacións a través das redes tróficas mariñas;
  • Racionalizar e avanzar nas estratexias de seguimento das poboacións europeas de especies mariñas que se atopan na cima das cadeas tróficas e teñen historias vitais que as fan especialmente susceptibles ao cambio;
  • Integrar os datos e coñecementos existentes e novos sobre biodiversidade procedentes de múltiples orixes, incluídos outros proxectos de investigación da UE (Horizonte 2020 e programas marco anteriores), internacionais e nacionais;
  • Desenvolver tecnoloxías, métodos e modelos para cuantificar e predicir como as perturbacións antropogénicas acumulativas poden afectar á sustentabilidade, produtividade e resistencia dos ecosistemas mariños fronte aos factores ambientais;
  • Aumentar a concienciación e a comprensión dos vínculos entre a biodiversidade mariña, o funcionamento dos ecosistemas e a saúde humana mediante o desenvolvemento de capacidades, a divulgación pública e a creación de ferramentas de apoio á toma de decisións para que os reguladores realicen a mellor avaliación en función do contexto e adopten as medidas necesarias para alcanzar ou restablecer un bo estado ambiental.

Como resultado, ACTNOW revelará zonas de gran valor para a biodiversidade e o clima, recomendará medidas de conservación eficaces, fomentará un maior respecto pola natureza na toma de decisións públicas e empresariais e converterase así en líder mundial na loita contra a crise mundial da biodiversidade. O proxecto contribuirá en gran medida aos próximos informes, políticas e intervencións a escala nacional, europea e mundial.

Atopará toda a información relacionada con ACTNOW tamén na súa páxina web oficial, pulse aquí